پست‌ها

نمایش پست‌ها از نوامبر, ۲۰۱۱

قوانین مربوط به مستاجر و مالک در فرانسه

اینروزها بدلیل مشکلاتی که در خانه بوجود آمده مجبور شدم کمی در مورد حقوق مالک و مستاجر در فرانسه در اینترنت بگردم. تصور می کنم برای تمام افرادی که در فرانسه زندگی میکنند یا می خواهند در آینده زندگی کنند دانستن این حقوق می تواند مفید باشد. قبل از هر مطلبی باید اشاره کنم که قوانین در مورد مالک و مستاجر در فرانسه، بیشتر به نفع مستاجر هست.

بورس دکترا در استرالیا - پردازش زبان طبیعی

The Dept of Computing at Macquarie University, Sydney, Australia seeks well-qualified students for our PhD program in computational linguistics and machine learning in the following areas:  * natural language processing / machine learning for financial applications  * computational models of language acquisition (in particular, Bayesian non-parametric models)  Applicants must have a strong computational and mathematical background (specifically, multivariate calculus and linear algebra), and must be fluent in English; one or more research publications is desirable. Applications are due by * 30th*November *.  See  http://web.science.mq.edu.au/~mjohnson/Recruiting.htm  for more details.