پست‌ها

نمایش پست‌ها از آوریل, ۲۰۱۵

مقایسه سریع یک وام در فرانسه و ایران

تصویر
برای یک وام ۵۰ میلیونی با بهره ۱۵ درصد برای ۱۲ سال باید ۵۸ میلیون به بانک سود بدی. تازه این غیر از حدود ۷ میلیون تومانی است که باید برای خرید امتیاز وام توی بورس بدی.  https://twitter.com/SanatDaily/status/588683291714138113 اما در مقایسه با وام مشابه از بانک فرانسوی:‌