تلفن مجانیدر این صفحه من یک سرویس تلفن مجانی به کشورهای آمریکا و کانادا و استرالیا و مجموعه کشورهای اروپائی را معرفی میکنم. به تدریج بر اساس سوالات بازدیدکنندگان این صفحه تکمیل تر خواهد شد.
  1. اولین پست در مورد چگونگی کار تلفن رایگان 
  2. معرفی یک سرویس تلفن راه دور ارزانتر برای تماس با ایران
  3. تلفن و اس ام اس رایگان با مویابل

چاپ مطلب